Lyskontroll

Å sjå og bli sett er eit viktig aspekt ved vegtryggleiken uansett tid på året. Derfor er det ein god idé å få kontrollert billysa regelmessig hos oss

Viss du legg merke til nokre problem med lysa på køyretøyet ditt, ta kontakt med oss omgåande. Me er her for å hjelpa med alle behova dine for lyservice, inkludert pæresjekk og byte. Viss du berre ønskjer å forsikra deg om at lysa fungerer som dei skal, til dømes som ei tilleggsteneste til annan service, vil teknikarane våre igjen vera glade for å hjelpa.

Profesjonell kontroll av lys

Hald deg trygg på vegen

Unngå problem med EU-kontroll og forsikring

Me tek oss av pærebyte som kan vera knotete

Godt å vita

Kvifor er bilpæresjekk og lyservice viktig?

Det er veldig viktig å vera merksam på problem med billysa dine og handtera eventuelle problem raskt. Å ikkje oppdaga ei øydelagd lyspære eller å bestemma seg for å utsetja problemet nokon dagar før du får det reparert, kan lett føra til ei ulykke eller merksemd frå politiet.

Tenk på lysa på køyretøyet ditt som eit tryggingssystem. Viss du ikkje held ved like dei på ein omsorgsfull måte, utset du deg sjølv for fare. Til dømes, tenk på konsekvensane av å køyra om natta med berre eitt hovudlys. Ein møtande sjåfør kan lett treffa den uopplyste sida av bilen din. Sjølv ei ulykke som ikkje er di skuld, kan setja deg i ein vanskeleg posisjon med forsikringsselskapet viss det viser seg at eitt av lysa dine ikkje fungerte. Det er også verd å hugsa at lyskontrollar er ein del av periodisk køyretøykontroll (PKK), og noko såg lite som eit øydelagt bakre skiltlys kan føra til at køyretøyet ikkje blir godkjent.

Gitt viktigheita av lysvedlikehald, vil du sjølvsagt ha ein ansvarleg partnar til å ta vare på dei – akkurat som alle anna vedlikehaldsoppgåve som er kritisk for tryggleiken. Derfor bør du alltid kontakta Bosch Car Service, ikkje berre for større reparasjonar eller utskifting av frontlys, men også for kontrollar og utskifting av bilpærer.

Utføra sjekk av bilpærer og lysinspeksjon

Me pleier å ta lyssystemet og signalanlegget på køyretøya våre for gitt. Men det inneheld ganske mange ulike delar, og kvar bil har ein litt anna oppsett. Her er ei sjekkliste.

  • Hovudlys og sidelys
  • Tåkelys framme og bak
  • Bremselys
  • Blinklys / varsellamper framme og bak
  • Ryggelys
  • Lys for skilta

Å sørgja for at pærene som utfører desse funksjonane fungerer, er den mest openberre oppgåva. Men i tillegg til ein grundig sjekk av bilpærer, må linsene på kvar stad regelmessig sjekkast for sprekkar, skader eller anna som hindrar lyset. Reflektorane bør også sjekkast for flekker, som kan utvikla seg viss vatn trengjer inn i lyktefesta.

Hugs også at EU-kontrollen inkluderer element som blinkfrekvensen og justeringa av hovudlysene. Lyktene dine kan utgjera ein fare viss dei er innstilte for høgt eller viss dei ikkje klargjer heile vegen, så det er viktig å vurdera justeringa deira regelmessig.

Me er veldig glade for å utføra ei grundig vurdering av lys- og signalanlegget til køyretøyet, anten du har lagt merke til eit spesifikt problem i dine eigne sjekkar eller ikkje. Nokre enkle problem som justering av hovudlys og byte av pære kan løysast omgåande. Meir alvorlege problem vil bli dokumenterte, og me vil be om løyve til å utføra ein reparasjon.

Kvifor be oss om å byta bilpærer?

Viss du nokon gong har prøvd å byta ei bilpære sjølv, veit du kor frustrerande det kan vera. For det første kan det vera vanskeleg å finna rett type pære. Det inneber ofte å leita gjennom dokumentasjon og handtera forvirrande produktlister. Og når du endeleg har den rette pæra, kan du ved eit uhell skada ho før du får ho på plass. Berre ei enkelt berøring av ei halogenpære kan føra til at ho blir heilt øydelagt. Tilgang til lyktefestane for å byta pære kan også vera ei utfordrande oppgåve som krev verktøy, tid og tolmod. Kvifor bry deg med alt dette når du kan la oss ta oss av bytet for deg?

Det er også ein annan grunn til å velja oss for å byta bilpærer. Nokre gonger kan det som verkar som ei øydelagd pære visa seg å vera eit meir komplekst problem. Til dømes kan elektriske tilkoplingsproblem forvekslast med enkel pæresvikt. I slike tilfelle har me den nødvendige kunnskapen for å identifisera årsaka og foreslå ei løysing.

Er det på tide å få sjekka bilpærene dine?

Du kan bestilla ein sjekk av bilpærer hos oss i dag ved å følgja nokre enkle trinn. Me vil gi deg ein service av same kvalitet som produsenten, basert på alderen og køyrelengda til køyretøyet.

Viss du har spørsmål eller ønskjer å snakka med oss først, kan du gjerne ringja oss eller senda oss ein e-post.

Eksperttipset vårt

«Rask reaksjonsevne under køyring er spesielt viktig om hausten og vinteren for å handtera dårleg vêr og dårlege vegforhold. Det er viktig å alltid sikra best mogleg synlighet, både når det gjeld lys og sikt, til dømes ved å bruka nye viskarblad med Aerotwin-teknologi og pærer frå Bosch med ekstra høg lysstyrke. På denne måten kan du vera trygg på å oppdaga farlege situasjonar raskare og handla omgåande når det er nødvendig.»