Batterisjekk

Ein enkel batterisjekk frå oss vil hjelpa deg med å unngå bryderiet med eit utlada batteri.

Problemet med bilbatteri er at dei kan slitast ut utan å gi nokre klare indikasjonar på kommande feil. Du oppdagar kanskje problemet når bilen din nektar å starta, og det skjer ofte på dei mest ulaglege tidspunkta. Derfor er det viktig å få sjekka batteriet jamleg for å unngå slike situasjonar.

Batterisjekk

Oppdaga batteridegradering før feil oppstår

Bruk av høgkvalitets erstatningsbatteri

Rett avhending av gamle batteri

Godt å vita

Kvifor blir ein jamleg batterisjekk tilrådd?

Det er seint på kvelden på ein mørk parkeringsplass. Du set deg inn i bilen og dreier om nøkkelen. Motoren startar, men med ein treg respons. Den vil ikkje starta. Du prøver igjen, fleire gonger, utan suksess. Til slutt høyrer du berre eit klikk når du vrir om nøkkelen. Batteriet ditt er utlada, og du er stranda.

Det er ikkje ein situasjon nokon ønskjer å hamna i. Og alt som skal til for å sikra at du aldri blir fanga på denne måten, er ein regelmessig batterisjekk frå oss for å finna ut om batteriet ditt framleis er i god stand. Dette er spesielt tilrådd før og etter ein hard vinter, sidan kaldt vêr påverkar funksjonen til batteriet negativt.

Viss batteriet viser seg å vera i ferd med å svikta, vil me tilrå at du erstattar det med ein høgkvalitets Bosch-produkt. Dette vil gi deg langvarig og påliteleg service.

Kva inneber ein batterisjekk?

Sjekken vil starta med ei visuell vurdering av den fysiske tilstanden til batteriet. Alle former for skade er openbert eit alvorleg problem, men teknikaren som utfører batterisjekken, vil også vera nøya med å sjekka terminalane. Viss desse er korroderte på nokon måte, kan det bety at straumkablane ikkje kan danna eit godt samband. I så fall er det vanlegvis best å erstatta batteriet.

Neste trinn er å sjekka om spenninga til batteriet er tilstrekkeleg til å starta bilen. Minst 75% kapasitet er akseptabelt. Men det er også viktig å sjekka om batteriet faktisk kan handtera belastninga det blir pålagt når det må starta ein motor. Spesialutstyr kan måla dette svært påliteleg.

Til slutt er det nødvendig å sjekka kor godt batteriet blir lada. Dette er spesielt viktig viss det opphavleg viste låg spenning – ladingstesten vil avgjera om dette var eit teikn på problem eller ein effekt av normale forhold, til dømes køyring over kort tid.

Generelt sett er det ikkje mogleg å utføra vedlikehald på batteri, så løysinga på dei fleste problema som oppstår under ein batterisjekk, er å erstatta batteriet. Me tilrår Bosch-batteri, som gir utmerkt pålitelighet. Me utfører monteringa av bilbatteriet for deg og vil også kvitta oss med det gamle batteriet ditt på ein miljøvennleg måte.

Kva skader eit batteri?

Alder er openbert den viktigaste faktoren som får batteri til å ringast. Dei består av celler som inneheld materiale som uunngåeleg mistar dei effektive eigenskapane sine over tid. Så det er berre å forventa at eit køyretøy vil trenga eit nytt batteri på eit tidspunkt.

Likevel kan denne aldringsprosessen akselererast mykje viss batterispenningsnivået ofte blir tillate å bli lågt før det blir opp igjen lada. Aktivitetar som bør unngåast inkluderer å bruka dei elektriske einingane til bilen over lengre tid medan han ikkje er i drift. Det blir heller ikkje tilrådd å la bilen stå lenge utan å starta han av og til.

Temperatur er ein annan viktig faktor som tømmer batteriet. Om vinteren kan ein bil som er parkert utandørs i kaldt vêr, missa så mykje spenning at ho rett og slett ikkje startar. Dette i tillegg til den langvarige skaden batteriet lid av gjentekne episodar med lågt batterinivå og lading. Du kan bidra til å forhindra dette ved å halda bilen under tak om vinteren viss det er mogleg. Å sjekka tilstanden til batteriet før og etter vinteren er også ein veldig god idé.

Få sjekka batteriet ditt

Du kan bestilla ein batterisjekk hos oss i dag på nokre få enkle trinn. Me vil gi deg ein service på tilsvarande nivå som produsenten basert på alderen og køyrelengda til køyretøyet.

Alternativt, viss du har spørsmål eller ønskjer å snakka med oss først, kan du ringja oss eller senda oss ein e-post.

Eksperttipset vårt

«Viss du ønskjer å ta vare på batteriet, bør du unngå fullstendig utlading, trakka inn kløtsjpedalen når du startar bilen, og slå av all unødvendig elektrisk utstyr. Ein annan viktig og god råd: batteriet bør oppbevarast på ein tørr og kjølig stad – det føretrekkjer faktisk kalde temperaturar.»